ATSS สนทส.

สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส 

สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส(สนทส.)

Association of
Thai Students in

Switzerland

ABOUT

ATSS

สมาคมนักเรียนไทยในสมาพันธรัฐสวิส (สนทส.) หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Association of Thai Students in Switzerland (ATSS) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ภายใต้การสนับสนุนของ สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่นักเรียนไทย กระตุ้นการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักเรียนและชุมชนไทย และเพื่อ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

LATEST

BLOG

รีวิวดีๆ จากหมอฟ้า เกี่ยวกับการเรียนต่อป.เอก ด้านหมอฟัน ณ สวิตเซอร์แลนด์🇨🇭🎉✨️
On the occasion of the National Day of the kingdom of Thailand 2023 🇹🇭🇨🇭
ATSS Welcome 2023
ATSS Welcome 2022

Contact ATSS

© 2024 Association of Thai Students in Switzerland. All Rights Reserved.

Facebook Group: Association of Thai Students in Switzerland (ATSS)

Facebook Page: Thai Students Association in the Swiss Confederation

E-mail: contact.atss@gmail.com